Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду

Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду

 

Буровик - це фахівець, керуючий з поверхні землі поглибленням вибою свердловини, кріпленням порід на стінках свердловини, створенням своєрідної опалубки з високоміцних труб і цементного розчину, розкриттям продуктивних покладів і викликом припливу нафти та газу, ліквідацією ускладнень і аварій. Буровик - професія справжніх чоловіків.

Технік з буріння займається бурінням геологорозвідувальних свердловин і проведенням геологорозвідувальних виробок. Буріння - це найважливіший, практично основний спосіб отримання достовірної інформації про геологічну будову земної кори, отримання зразків гірських порід і корисних копалин, що залягають на великих глибинах. Будь-яка розвідка родовищ немислима без бурових робіт. Буріння проводиться в різноманітних умовах - на суші, з поверхні водойм і морів. В сьогоднішній складній екологічній ситуації, коли використання поверхневих вод для водопостачання стає небезпечним, все більшу роль відіграє водопостачання з підземних водоносних горизонтів. Саме бурінням і спорудженням свердловин на воду і займаються техніки з буріння.

Різні способи буріння свердловин для видобування води були відомі ще до Нової ери. Однак прототипи сучасних бурових станків з’явилися лише в XIX столітті, із початком епохи індустріалізації.

Уже понад двісті років буріння на воду користується попитом у будь-якій цивілізованій країні.

Буровик - це не тільки цікава, але вічна професія.

Особливості професії:

Технік з буріння повинен вміти:

-          керувати проходкою свердловин усіх видів у різних умовах;

-          керувати монтажем і демонтажем бурових веж;

-          керувати складанням і розбиранням бурового обладнання;

-          проводити самостійно буровибухові роботи, найпростіші види топографічної зйомки, прив'язку необхідних об'єктів до існуючої топографічної мережі і розбивку її на місцевості;

-          розробити нескладну виробничо-технічну частину проектів і кошторисів, вести облік і технічну звітність.

Фахівці з технології та техніки розвідки здійснюють загальне керівництво виробництвом (у ранзі бурового майстра), займаються впровадженням нової бурової і гірничопрохідницької техніки, автоматизацією технологічних процесів, розробкою принципової нової техніки та технологій. Робота їх цікава і різноманітна, часто пов'язана з далекими експедиціями і польовими умовами життя.

Буровики беруть участь у веденні та організації буріння, будівництві, експлуатації та випробуваннях нових свердловин, у процесі капітального та підземного ремонтів свердловин. Контроль справності роботи бурового устаткування, двигунів, всіх видів механізмів також у компетенції буровиків.

Крім геологорозвідувальних свердловин, буріння у великих обсягах застосовується сьогодні для проведення метро, створення буронабивних паль при будівництві різних споруд, створення підпірних стінок для зміцнення укосів, видобутку мінеральних і термальних вод, захоронення шкідливих відходів, створення гігантських підземних резервуарів і т.д.

Місця роботи:

-          геологорозвідувальні експедиції;

-          геофізичні та бурові партії;

-          науково-дослідні установи геологічного профілю;

-          незалежні геологічні організації, які виконують геологічні роботи;

-          гірничодобувні промислові організації.

Важливі якості:

-          відмінне здоров'я і фізична витривалість;

-          здатність переносити тривале фізичне та психічне напруження в різних погодних умовах і в різній місцевості;

-          вміння швидко орієнтуватися в навколишньому середовищі;

-          високий рівень концентрації уваги;

-          здатність працювати в умовах ненормованого робочого дня;

-          відповідальність;

-          завзятість;

-          емоційно-вольова стійкість;

-          вміння працювати в команді.

Навчальний процес

Протягом першого року навчання та частково другого студенти закінчують шкільну освіту. На другому курсі починається вивчення дисциплін професійного циклу та проходження навчальних практик.

Під час навчання студенти набувають знань та умінь з наступних дисциплін:

-          Матеріалознавство;

-          Електротехніка  з основами електроніки;

-          Креслення;

-          Технічна  механіка;

-          Прикладна математика;

-          Загальний курс користувача ПК;

-          ; Основи  екології;

-          Гідравліка та гідропривід;

-          Хімія;

-          Основи  охорони праці;

-          Загальна геологія;

-          Буріння  свердловин;

-          Промивка  свердловин;

-          Бурове  устаткування;

-          Геодезія;

-          Автомобілі  і  трактори;

-          Охорона  праці  в галузі;

-          Правила  безпеки  дорожнього  руху;

-          Основи  безпечного  керування  автомобілем;

-          Бурове електрообладнання;

-          Економіка  та організація геологорозвідувальних робіт;

-          Спорудження свердловин на воду;

-          Гідрогеологія  та  інженерна  геологія;

-          Геофізичні  дослідження  у свердловинах;

-          Основи  автоматизації  буріння свердловин;

-          Основи  гірничої  справи;

-          Техніка і технологія видобутку нафти і газу;

-          Основи менеджменту та маркетингу.

40 % навчального часу відводиться практичному навчанню, де студенти опановують майбутню професію. Всі види практики вирішують наступні завдання:

-          ознайомлення студентів з обраною професією;

-          формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерним забезпеченням;

-          прищеплення студентам навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних завдань;

-          формування професійних здібностей;

-          закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

-           збір та підготовка матеріалів для курсових робіт і набуття навичок проведення дослідницької роботи.

За час навчання студент буровик проходить наступні практики:

-          Геологічну;

-          Слюсарну;

-          Озайомчу на бурових підприємствах;

-          Геодезичну.

Головою випускаючої циклової комісії техніки розвідки та охорони праці  з 2010 року  працює Носенко Віталій Григорович.

Носенко В.Г. – спеціаліст вищої категорії, має звання „Почесний розвідник надр” і медаль В.І.Лучицького.

Викладає навчальну дисципліну „Бурове устаткування”.

Після закінчення коледжу студент отримує диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту.

Кваліфікація – технік з-буріння

Термін навчання – 3 роки 10 місяці