Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва

Гідрогеологічні та  інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва

 

Хто володіє водою - володіє світом.

 

«Вода стоїть осібно в історії нашої планети. Немає природного тіла, яке могло б зрівнятися з нею за впливом на хід основнихнайграндіознішихгеологічних процесів. Немає земноїречовини - мінералугірської породи, живого тіла, яке її б не укладалоВся земна речовина нею просякнута і охоплена»

академік В. І. Вернадський

 

Гідрогеолог, інженерний геолог

Гідрогеологи займаються пошуками підземних вод та їх вивченням. В даний час, коли поверхневі джерела водопостачання забруднені, актуальною стає проблема якості питних вод. Інженер-геолог займається інженерно-геологічними дослідженнями в будівництві, при реконструкції будівель і споруд та відповідає за стійкість будівель. В даний час, коли будівництво будівель і споруд йде повним ходом, ця професія особливо важлива і користується підвищеним попитом.

Гідрогеологія (з грецької «hidro» - вода, «geo» - земля і «logos» - вчення) - це наука про підземні води, їх походження, умови залягання, закони  руху, фізичні і хімічні властивості, взаємодію з гірськими породами, зв'язки з атмосферними та поверхневими водами, їх господарське значення. Гідрогеологи займаються пошуками підземних вод та їх вивченням. В даний час, коли поверхневі джерела водопостачання забруднені, актуальною стає проблема якості питних вод. Так що професія гідрогеолог затребувана як ніколи. Області застосування знань фахівців-гідрогеологів невичерпні: це морське дно, практично не вивчене і не освоєне; глибини надр, що містять різноманітні типи підземних вод; інші планети; прогнозування землетрусів по зміні властивостей і поведінки води; меліорація земель і перекидання річок з півночі на південь; задоволення насущних і постійно зростаючих потреб народного господарства у воді. І всюди гідрогеологи повинні дати свій висновок і прогноз на майбутнє.

Особливості професії:

Основні завдання гідрогеолога: пошук джерел води, оцінка їх обсягів, промислової значущості, глибини залягання водоносних шарів, дослідження хімічного складу води, визначення рівня поверхневих і підземних вод, захист родовищ від ґрунтових вод – шахт, щоб вода не затопила підземні тунелі і працюючих там людей, та свердловин. Гідрогеолог також вирішує технологічне завдання з відкачування цих вод, складає гідрогеологічні карти району.

Прикладні завдання гідрогеології пов'язані з використанням підземних вод для різних цілей, головною серед яких є завдання господарсько-питного водопостачання. Крім того, підземні води - вуглекислі, сірководневі та інші - можуть надавати лікувальну дію на людський організм. Вода також є джерелом хімічної сировини, а це означає, що з неї можуть в промислових масштабах вилучатись кухонна сіль, метали, уран, бром, йод і т.д. Підземні води широко використовуються і в теплоенергетичних цілях. З іншого боку, існує і шкідлива дія підземних вод, пов'язана з підтопленнями будівель, заболочуванням, активізацією пливунних процесів та ін. Всі ці та багато інших завдань і вирішуються гідрогеологами.

Інженерна геологія використовує геологічні та гідрогеологічні знання в будівельних цілях. Перш ніж зводити будь-яку споруду необхідно провести інженерно-геологічні дослідження. Особливо це важливо при будівництві атомних станцій, телевеж, хмарочосів, гребель ГЕС. Інженер-геолог займається інженерно-геологічними дослідженнями в будівництві, при реконструкції будівель і споруд і відповідає за стійкість будівель.

В обов'язки інженера-геолога входить:

-       обстеження будівель і споруд;

-       відбір проб ґрунтів;

-       випробування ґрунтів;

-       робота з кошторисно-договірної документації;

-       польові та камеральні інженерно-геологічні роботи;

-       обробка польових і лабораторних даних;

-       складання і захист звіту.

Місце роботи

-       геологорозвідувальні експедиції;

-        геофізичні та бурові партії;

-       науково-дослідні та проектні організації;

-       будівельні організації;

-       геотехнічні лабораторії.

Навчальний процес

Протягом першого року навчання та частково другого студенти закінчують шкільну освіту. На другому курсі починається вивчення дисциплін професійного циклу та проходження навчальних практик.

Під час навчання студенти набувають знань та умінь з наступних дисциплін:

-          Загальна  геологія;

-          Загальний курс користувача персонального комп’ютера;

-          Хімія;

-          Фізика;

-          Безпека  життєдіяльності;

-          Вища  математика;

-            Основи  екології;

-          Основи  гідравліки  та  гідрології;

-          Основи охорони  праці;

-          Топографічне  креслення;

-          Обчислювальна  математика;

-          Основи  геодезії  та топографії;

-          Мінералогія,  петрографія  та  корисні  копалини;

-          Геологорозвідувальна  справа;

-          Гідрогеологія;

-          Інженерна  геологія;

-          Геоморфологія  та  четвертинна  геологія;

-          Основи  геофізики;

-          Структурна  геологія  та  геокартування;

-          Охорона праці в галузі;

-          Оцінка  запасів  підземних  вод;

-          Комп’ютерна  обробка  гідрогеологічної  інформації;

-          Економіка  та  організація  геологорозвідувальних робіт;

-          Інженерні  споруди;

-          Охорона праці в галузі;

-          Гідрогеохімія.

40 % навчального часу відводиться практичному навчанню, де студенти опановують майбутню професію. Всі види практики вирішують наступні завдання:

-          ознайомлення студентів з обраною професією;

-          формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерним забезпеченням;

-          прищеплення студентам навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних завдань;

-          формування професійних здібностей;

-          закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

-           збір та підготовка матеріалів для курсових робіт і набуття навичок проведення дослідницької роботи.

За час навчання студент гідрогеолог проходить наступні практики:

-          - Користувача  персонального  комп’ютера;

-          - Топографічну;

-          - Геолого-геоморфологічну;

-           Для набуття робітничої професії „Робітник на геологічних роботах”;

-         -  Гірничо-бурову;

-          - З комп’ютерної обробки гідрогеологічної інформації;

-          - Зйомочну.

Головою  випускаючої циклової комісії  гідрогеології та інженерної геології  працює  Петелько Олексій Федорович.

Петелько О.Ф. почав роботу в Коледжі геологорозвідувальних технологій в лютому 1965 року. За цей час пройшов шлях від лаборанта до заступника директора технікуму, викладача.
З 1987 року працював за кордоном (в Лаосі) консультантом директора технікуму в місті Вєнтян.
Петелько О.Ф. є викладачем навчальних дисциплін професійної підготовки, є автором «Методичних рекомендацій для проведення лабораторних занять з інженерної геології», співавтором підручників „Інженерні споруди”, „Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва” та методичних рекомендацій для проведення зйомочної практики. Створив цілий ряд навчальних програм, лабораторних робіт з інженерної геології, комплексних контрольних робіт та завдань до них, методичних вказівок з навчальних дисциплін для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Він є розробником галузевого стандарту вищої освіти України зі спеціальності 5.04010303 „Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами”.

Після закінчення коледжу студент отримує диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту.

Кваліфікація – технік-гідрогеолог

Термін навчання – 3 роки 10 місяців