Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки

Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки

 

За спеціальністю  «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки» Коледж готує молодших спеціалістів з технічного обслуговування та ремонту електронної геофізичної апаратури і обладнання з використанням  засобів комп’ютерної техніки.

Технік з експлуатації та ремонту устаткування:

-              організовує виконання та бере участь у здійсненні комплексу робіт (операцій) технологічних процесів із забезпечення належного технічного стану, надійності та економічної ефективності експлуатації геофізичної апаратури і обладнання;

-             контролює відповідність технічного стану окремих функціональних блоків та вузлів геофізичної апаратури і обладнання вимогам виробника, нормативно-технічній документації і законодавства;

-             контролює і аналізує фактичні експлуатаційні режими роботи геофізичної апаратури та обладнання в комплексі;

-             вживає заходів щодо порушень правил експлуатації геофізичної апаратури і обладнання;

-             під керівництвом інженера або самостійно виконує комплекс технологічних операцій з відновлення працездатності окремих функціональних блоків та вузлів геофізичної апаратури і обладнання, виконує діагностичний контроль та технічне обслуговування мікропроцесорних систем і периферійних пристроїв у геофізичній апаратурі;

-             забезпечує виконання заходів з охорони праці відповідно до законодавства, нормативно-технічної документації та вимог виробника.


Повинен знати:

-        постанови, накази, розпорядження, правила експлуатації та інструкції з організації технічного обслуговування і ремонту геофізичної апаратури і обладнання;

-        технічні характеристики та особливості експлуатації геофізичної апаратури, обладнання, мікропроцесорних систем і периферійних пристроїв в геофізичній апаратурі;

-        діагностичні ознаки належного та неналежного стану геофізичної апаратури, обладнання, мікропроцесорних систем і периферійних пристроїв в геофізичній апаратурі;

-        перелік і форми облікової та звітної документації з експлуатації і ремонту геофізичної апаратури і обладнання;

-        перелік та технічні характеристики контрольно-вимірювальних приладів для виконання діагностичного контролю і ремонту геофізичної  апаратури і обладнання;

-        технології діагностичного контролю, ремонту геофізичної апаратури, обладнання, мікропроцесорних систем та периферійних пристроїв в геофізичній апаратурі;

-        складові кошторису витрат, пов’язаних з експлуатацією і ремонтом геофізичної апаратури і обладнання;

-        норми витрат основних і допоміжних матеріалів, норми витрат запасних частин;

-        трудомісткість виконуваних робіт;

-        основи трудового законодавства;

-        правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

На сьогоднішній день геофізична апаратура (сейсмічні, електророзвідувальні, каротажні та інші станції, гравіметри, магнітометри, радіометри, різноманітна свердловинна апаратура) являє собою складні вимірювальні пристрої, які побудовані на основі програмованої електроніки. За допомогою радіоелектронних пристроїв в геофізичній апаратурі генеруються і  вимірюються фізичні поля, шифрується (стискається)  отримана інформація та забезпечується передача її (по радіо, кабелю і іншим каналам) на пристрій реєстрації, і обробки. Електронні пристрої  виконують необхідну обробку інформації  та представляють її  у необхідному вигляді.

Особливе місце в геофізичній апаратурі займають пристрої  і прилади для дослідження свердловин, які буряться при пошуках та розвідці корисних копалин нафти, газу, руди, вугілля і ін. Ця апаратура відрізняються від звичної (лабораторної або на пересувних об’єктах) дуже стисненими габаритами і виключно складними умовами роботи.

Таким чином, і розробка, і експлуатація, і обслуговування геофізичної апаратури потребує від персоналу глибоких знань в області радіоелектроніки  і спеціалісти в цій області будуть затребувані в геологорозвідці та в багатьох інших галузях.

Місця роботи:

-       науково-дослідні та проектні організації;

-       підприємства промислової галузі;

-       геологорозвідувальні організації;

-       нафтовидобувні компанії.


Навчальний процес

Протягом першого року навчання та частково другого студенти закінчують шкільну освіту. На другому курсі починається вивчення дисциплін професійного циклу та проходження навчальних практик.

Під час навчання студенти набувають знань та умінь з наступних дисциплін:

-        Загальна  геологія;

-        Загальний курс користувача персонального комп’ютера;

-        Електротехніка;

-        Хімія;

-        Фізика;

-        Безпека  життєдіяльності;

-        Вища  математика;

-        Основи  екології;

-        Основи  автоматики  та  комп’ютерної  техніки;

-        Основи охорони  праці;

-        Основи  стандартизації  та  метрології;

-        Інженерна та комп’ютерна графіка;

-        Загальний  курс  геофізичних  методів;

-        Конструкційні  електрорадіоматеріали та  радіоелементи;

-        Радіоелектроніка;

-        Електрорадіовимірювальні прилади та електрорадіовимірювання;

-        Геофізичні дослідження у свердловинах;

-        Аналогова  та  цифрова  схемотехніка;

-        Комп’ютерна техніка  в  геофізичній  апаратурі;

-        ТО та ремонт комп’ютерної техніки;

-        Апаратура  та  обладнання  геофізичних  методів;

-        ТО та ремонт геофізичної апаратури;

-        Економіка та організація діяльності  підприємства.

40 % навчального часу відводиться практичному навчанню, де студенти опановують майбутню професію. Всі види практики вирішують наступні завдання:

-        ознайомлення студентів з обраною професією;

-        формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерним забезпеченням;

-        прищеплення студентам навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних завдань;

-        формування професійних здібностей;

-        закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

-        збір та підготовка матеріалів для курсових робіт і набуття навичок проведення дослідницької роботи.

За час навчання студент-технік з експлуатації та ремонту устаткування проходить наступні практики:

-        Користувача  персонального  комп’ютера;

-        Слюсарну;

-        Радіомонтажну;

-        Геофізичну;

-        З радіомонтажу та електрорадіовимірювання;

-        З експлуатації, обслуговування та ремонту геофізичної апаратури і комп’ютерної техніки.

Головою випускаючої циклової комісії геологічних дисциплін з 2013 року працює Фарафонов Віктор Васильович.

Фарафонов Віктор Васильович закінчив Київський геологорозвідувальний технікум за спеціальністю „Геофізичні методи дослідження свердловин”, а потім – Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю „Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин”.

Працює в коледжі 45 років, викладає навчальні дисципліни: Апаратура та обладнання ГДСТО та ремонт геофізичної апаратури.

Він створив цілий ряд навчальних програм, комплексних контрольних робіт та завдань до них, методичних вказівок зі спеціальних дисциплін для самостійної роботи студентів, брав участь у складанні Стандартів вищої освіти та навчальних планів спеціальності 5.05050216 «Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання». Забезпечив лабораторію „Апаратура та обладнання ГДС” науково-технічною документацією апаратурного комплексу комп’ютеризованої каротажної станції „МЕГА-5”, використовуючи її при викладанні навчальної дисципліни „Апаратура та обладнання ГДС”.

Після закінчення коледжу студент отримує диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту.

Кваліфікація – технік з експлуатації та ремонту устаткування

Термін навчання – 3 роки 10 місяців