Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин

Код: 103

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПОШУК ТА РОЗВІДКА ГЕОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ

(геологічне картування, пошук та розвідка родовищ корисних копалин)

 

Геолог - фахівець з вивчення складу і будови гірських порід з метою пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. У професії геолога тісно поєднуються вирішення виробничих завдань і розробка теоретичних проблем, вивчення природних об'єктів та закономірностей і оцінка можливостей практичного їх використання.

Геологія (з грецької «geo» - земля і «logos» - вчення) - комплекс наук про склад, будову земної кори та історію розвитку Землі.

Мінеральні та енергетичні ресурси країни – основа економіки будь-якої держави. Соціально-економічне значення праці геологів неймовірно велике. Їх героїчна і самовіддана праця забезпечує розвиток економіки країни. Україна - багата країна, на території якої у величезній кількості розташовані родовища  різних корисних копалин.

Особливості професії:

Кінцева мета будь геологічної роботи - виявлення та оцінка родовищ корисних копалин, які здійснюються в процесі зйомки, пошуку і розвідки. Для цього належить вирішити наступні завдання:

-        проведення геолого-зйомочних, пошукових робіт на перспективних площах;

-        розвідка та оцінка виявлених родовищ на суші і в морських умовах;

-        забезпечення геологічного обслуговування гірничодобувних підприємств;

-        встановлення місць закладення гірських виробок і бурових свердловин;

-        розробка планів гірничих робіт та експлуатаційної розвідки;

-        вивчення геологічної будови родовищ;

-        здійснення геологічного контролю за гірничо-експлуатаційними та розвідувальними роботами, станом розробки нафти і газу;

-        узагальнення геологічного матеріалу і результатів промислових та геофізичних досліджень.

Професія геолога належить до числа тих небагатьох професій, які вважаються романтичними і має свої привабливі сторони для людей різних інтересів. Для любителів подорожей - романтика роботи в тайгових, полярних, пустельних, високогірних умовах, можливість побувати в різних регіонах України та світу. Життя у наметі, щоденні багатокілометрові маршрути протягом усього польового сезону дають можливість випробувати себе на міцність.

Місця роботи:

-     геологорозвідувальні експедиції;

-     геофізичні та бурові партії;

-     науково-дослідні установи геологічного профілю;

-     незалежні геологічні організації, які виконують геологічні роботи;

-     гірничодобувні промислові організації;

-     нафтогазовидобувні промислові організації.

Важливі якості:

-          відмінне здоров'я і фізична витривалість;

-          вміння глобально мислити;

-          розвинене логічне мислення;

-          добре розвинена пам'ять;

-          аналітичне мислення;

-     самостійність і гнучкість мислення (здатність змінювати плани і способи вирішення завдань відповідно до мінливості умов);

-     здатність переносити тривале фізичне таі психічне напруження в різних погодних умовах та в різних місцевостях;

-     уміння швидко орієнтуватися на місцевості;

-     високий рівень концентрації уваги;

-     здатність працювати в умовах ненормованого робочого дня;

-     оперативність (швидке реагування та прийняття рішення в різних ситуаціях);

-     спостережливість;

-     відповідальність;

-     завзятість;

-     емоційно-вольова стійкість;

-     здатність прогнозування;

-     вміння працювати в команді.

Навчальний процес

Протягом першого року навчання та частково другого студенти закінчують шкільну освіту. На другому курсі починається вивчення дисциплін професійного циклу та проходження навчальних практик.

Під час навчання студенти набувають знань та умінь з наступних дисциплін:

-          Загальна  геологія;

-          Загальний курс користувача персонального комп’ютера;

-          Хімія;

-          Фізика;

-          Безпека  життєдіяльності;

-          Вища  математика;

-          Основи  екології;

-          Основи картографії;

-          Основи охорони  праці;

-          Геоморфологія  та  четвертинна геологія України;

-          Дистанційні методи вивчення Землі;

-          Основи  гідрогеології  та  інженерної  геології;

-          Основи топографії;

-          Кристалографія  та  мінералогія;

-          Основи буріння  та  гірничої  справи;

-          Палеонтологія та  історична геологія;

-          Петрографія  та  літологія;

-          Основи  геофізики;

-          Структурна  геологія  та  геокартування;

-          Геологія України;

-          Пошук  та  розвідка  родовищ  корисних  копалин;

-          Корисні  копалини;

-          Методи  досліджень  мінеральної  сировини;

-          Економіка та організація геологорозвідувальних робіт;

-          Охорона праці в галузі;

-          Геохімія  та  геохімічні  методи  пошуків;

-          Комп’ютерна  обробка  геологічної  інформації.

40 % навчального часу відводиться практичному навчанню, де студенти опановують майбутню професію.

Всі види практики вирішують наступні завдання:

-          ознайомлення студентів з обраною професією;

-          формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерним забезпеченням;

-          прищеплення студентам навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних завдань;

-          формування професійних здібностей;

-          закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

-          збір та підготовка матеріалів для курсових робіт і набуття навичок проведення дослідницької роботи.

За час навчання студент геолог проходить наступні практики:

-          Користувача  персонального  комп’ютера;

-          Топографічну;

-          Геолого-геоморфологічну;

-          Для  набуття  робітничої  професії;

-          Геологозйомочну;

-          З  геологічної  документації;

-          З  комп’ютерної  обробки  геологічної  інформації.

Головою випускаючої циклової комісії геологічних дисциплін з вересня 1987 року працює Бублій Микола Іванович.

Викладає навчальні дисципліни: „Пошук та розвідка родовищ корисних копалин”, „Дистанційні методи вивчення Землі”, „Методи досліджень мінеральної сировини”.

Він створив цілий ряд навчальних програм, комплексних контрольних робіт та завдань до них, методичних вказівок зі спеціальних дисциплін для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, брав участь у складанні Стандартів вищої освіти та навчальних планів спеціальності 5.04010301 «Пошук та розвідка геологічними методами».

Після закінчення коледжу студент отримує диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту.

Кваліфікація – технік-геолог

Термін навчання – 3 роки 10 місяців