Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації

Код: 103

ПОШУК ТА РОЗВІДКА ГЕОФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Спеціалізації:

- ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СВЕРДЛОВИНАХ

(проведення досліджень у свердловинах з метою вивчення геологічних розрізів та пошуку корисних копалин у гірських породах)

- КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ГЕОФІЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(інтерпретація геолого-геофізичної інформації із застосуванням сучасного програмного забезпечення)

 

Геофізик - досліджує походження, еволюцію, будову, властивості Землі і процеси, що відбуваються в ній та її оболонках.

Геофізика - сукупність дисциплін, які досліджують походження, еволюцію, будову, властивості і процеси (природні і техногенні) в Землі та її оболонках (атмосфері, гідросфері, літосфері і т.д.).

Геофізика пов'язана з геологічними науками (особливо тектонікою, вулканологією, петрофізикою, а також геохімією), астрономією, математикою, фізикою та багатьма технічними науками, фізичною географією та ін.

Головні завдання сучасної геофізики: вивчення та оцінка природних ресурсів, охорона навколишнього середовища, прогноз погоди і стихійних лих, дослідження Світового океану, космічні дослідження, контроль за ядерними випробуваннями.

Освоєння планети неможливо без елементарних геофізичних спостережень - вимірювання відстаней, визначення напрямків на морях і океанах, опису та систематизації стихійних лих і т.д.

У XVII-XIX ст. були відкриті основні закони макроскопічної фізики. Тоді ж з'явилося розуміння необхідності глобальних спостережень за допомогою геофізичних обсерваторій.

У 60-х рр. ХХ ст., з появою ЕОМ, геофізики змогли автоматизувати обробку результатів спостережень. А використання методів фізики твердого тіла і фізики високих тисків дозволило перейти від проблеми внутрішньої будови Землі до фізики земних надр. Можливості геофізики зросли і завдяки космічним дослідженням. Виникла нова наука - порівняльне планетознавство, в якій геофізичні методи відіграють визначальну роль. Проблеми, що стоять перед людством - пошук нових природних ресурсів, захист людей і природи в цілому від стихійних лих і техногенних катастроф - роблять геофізику одним з найважливіших розділів сучасного природознавства.

Геофізики займаються розвідкою в земній корі нафти та газу, вугілля, рудних корисних копалин і підземних вод. За допомогою спеціальних інструментів проводяться вимірювання. На підставі результатів вимірювань геофізики виявляють родовища корисних копалин; створюють карти рельєфу дна океану, структури земної кори, соляних куполів та антикліналів, де акумулюється нафта; визначають склад і генезис гірських порід, товщину льодовикових покривів. Цей список можна продовжувати.

Існує кілька видів геофізичної розвідки. Предметом вимірювань геофізиків можуть бути сейсмічні хвилі, гравітаційні, магнітні й електричні поля. Наприклад, для того щоб провести дослідження розрізу промислової свердловини, геофізику доведеться використовувати безліч методів і вимірювальних інструментів. На всіх етапах дослідження застосовуються комп'ютери.

Види діяльності:

-          сейсмічна розвідка;

-          гравірозвідка;

-          магніторозвідка

-          електророзвідка;

-          комплексні геофізичні дослідження.

Місця роботи:

-       науково-дослідні та проектні організації;

-       підприємства промислової галузі;

-       геологорозвідувальні організації;

-       нафтовидобувні компанії.

Професійні навички:

-       відмінне знання фізики та географії;

-       використання геофізичних приладів;

-       обробка даних, отриманих в результаті вимірювань;

-       AVO аналіз;

-       побудова карт;

-       використання спеціального програмного забезпечення для геофізиків, таких як GeoFrame, Petrel, ISIS (Шлюмберже).

Додаткові особливості:

Сама назва професії говорить про те, що її представник працює на стику двох наук - фізики та геології. Випускники геологорозвідувального коледжу, котрі навчалися за цією спеціальністю, можуть працювати геофізиками-техніками. Під керівництвом інженера вони виконують окремі види вимірювань і обробляють отримані матеріали.

Навчальний процес

Протягом першого року навчання та частково другого студенти закінчують шкільну освіту. На другому курсі починається вивчення дисциплін професійного циклу та проходження навчальних практик.

Під час навчання студенти набувають знань та умінь з наступних дисциплін:

-          Загальна  геологія;

-          Загальний курс користувача персонального комп’ютера;

-          Хімія;

-          Фізика;

-          Безпека  життєдіяльності;

-          Вища  математика;

-          Основи  екології;

-           Основи мінералогії, петрографії та петрофізики;

-          Основи  топографії;

-          Геологія та родовища  корисних  копалин  України;

-          Геологорозвідувальна  справа;

-          Основи  гідрогеології;

-          Основи охорони праці;

-          Інженерна та комп’ютерна графіка;

-          Електротехніка;

-          Загальний курс геофізичних методів;

-          Радіоелектроніка;

-          Основи  автоматики  та  комп’ютерної  техніки;

-          Структурна  геологія  та  геокартування;

-          Теоретичні  основи  геофізичних  методів;

-          Електрорадіовимірювання;

-          Апаратура  та  обладнання  геофізичних методів;

-          Методика  геофізичних  досліджень;

-          Основи  стандартизації  та  метрології;

-          Геофізичні дослідження у свердловинах;

-          Комплексування  геофізичних  методів;

-          Економіка та організація геологорозвідувальних робіт;

-          Комп’ютерна обробка  геофізичної  інформації;

-          Охорона  праці в галузі.

40 % навчального часу відводиться практичному навчанню, де студенти опановують майбутню професію. Всі види практики вирішують наступні завдання:

-          ознайомлення студентів з обраною професією;

формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерним забезпеченням;

-          прищеплення студентам навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних завдань;

-          формування професійних здібностей;

-          закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

-          збір та підготовка матеріалів для курсових робіт і набуття навичок проведення дослідницької роботи.

За час навчання студент геофізик проходить наступні практики:

-          Користувача  персонального  комп’ютера;

-          Топографічну;

-          Геологічну;

-          Радіомонтажну;

-          Для набуття робітничої  професії “Робітник  на  геофізичних роботах” ;

-          З  методики  геофізичних  досліджень ;

-          З  геофізичних  досліджень у свердловинах;

-          З  комп’ютерної  обробки  геофізичної  інформації;

-          З  експлуатації  геофізичної  апаратури  та  обладнання.

Головою  випускаючої циклової комісії  геофізичних методів працює  Яценко Валентина Василівна.

Яценко В.В. – випускниця Київського геологорозвідувального технікуму 1983 року. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин».

Вона  викладач вищої категорії, кваліфікований спеціаліст,  вихователь молодого покоління.

За сумлінну працю отримала звання „Почесний розвідник надр”, нагороджена  медаллю В.І. Лутугіна та нагрудним знаком „Профспілкова відзнака”, подякою Київського міського голови.

Після закінчення коледжу студент отримує диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту.

Кваліфікація – технік-геофізик

Термін навчання – 3 роки 10 місяців