Методична робота

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система організаційної, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності науково-педагогічних працівників, яка здійснюється для підвищення ефективності освітнього процесу, якості знань студентів та удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Методична робота в Коледжі координується:

·  цикловими комісіями;

·  навчально-методичною лабораторією та методичним кабінетом;

·  Методичною радою Коледжу.

Головне їх завдання – підвищення якості навчання на основі впровадження в освітній процес досягнень науки і техніки, сучасних освітянських технологій, сприяння розвитку педагогічної творчості, вироблення єдиних методологічних прийомів проведення різних видів занять, використання передового педагогічного досвіду тощо.

 З  метою обговорення й узгодження змісту освітніх програм, робочих навчальних планів, навчальних та робочих навчальних програм, окремих тем та розділів навчальних дисциплін, організовуються засідання комісій та рада із залученням провідних науково-педагогічних, педагогічних  працівників коледжу і провідних фахівців відповідної галузі.

Рішення розглядаються та ухвалюються цикловими комісіями та методичною радою коледжу для подальшого затвердження педагогічною радою коледжу.


Підвищення кваліфікації


Забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників має  відбуватись не рідше одного разу на п’ять років (ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.).

Результат підвищення кваліфікації та  проходження стажування враховуються:

1) під час проведення атестації педагогічних працівників;

2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними та педагогічними працівниками


План підвищення кваліфікації викладачів 

 


Абітурієнту