Методична робота

Навчально-методична робота коледжу  – це цілеспрямована діяльність щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності  їх освітньої діяльності.

Вона сприяє особистісному зростанню викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальних дисциплін/предметів, взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахідками, дає можливість  молодим педагогам оволодівати педагогічною майстерністю, вивчаючи  досвід колег, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку й самовдосконалення.

Принципи навчально-методичної роботи:

·                     актуальність, цінність, новизна;

·                     науковість навчально-методичної роботи;

·                     системність і комплексність навчально-методичної роботи;

·                     послідовність і безперервність навчально-методичної роботи;

·                     індивідуальність підходу до учасників освітнього процесу;               

·                     спрямованість і мотивація до самоосвіти й саморозвитку;

·                     дуальність освіти;

·                     оперативність, гнучкість, мобільність.

До структурних органів навчально-методичної роботи коледжу входять: педагогічна рада; методична рада; навчально-методична лабораторія; навчально-методичний кабінет; циклові комісії; навчально-методична комісія; методичне об`єднання класних керівників; школа педагога «На шляху до майстерності».     

Координуючим органом виконання навчально-методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання вдосконалення методичної та навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю й координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

До складу методичної ради входять: директор коледжу, голова методичної ради (заступник директора з навчальної роботи, який підзвітний педагогічній раді коледжу), заступник директора коледжу з виховної роботи, завідувач відділення,  завідувач навчально-методичної лабораторії, голови циклових комісій, завідувач навчально-методичного кабінету, секретар методичної ради (методист коледжу).

Основними завданнями функціонування методичної ради є:

·                     окреслення основних напрямів і шляхів удосконалення навчально-методичної роботи коледжу на навчальний рік;

·                     координування роботи циклових комісій коледжу;

·                     сприяння вивченню, апробації та впровадженню освітніх технологій та інноваційних методик у освітній процес коледжу;

·                     винесення на розгляд та схвалення навчально-методичних матеріалів (підручників, посібників, методичних рекомендацій та вказівок щодо проведення занять) для їх подальшого практичного застосування в коледжі;

·                     мотивація, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації, вияву творчого потенціалу та розвитку педагогічної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання коледжу;

·                     відпрацювання єдиної системи розробки та оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін/предметів, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки та навчальними планами, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти тощо.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів в коледжі використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи:

1) Постійно діючі:

·                     групові форми навчально-методичної роботи (Циклові комісії );

·                     колективні форми навчально-методичної роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання, методичні оперативні наради, виставки) ;

·                     індивідуальні форми навчально-методичної роботи (наставництво, консультації, стажування, самоосвіта та ін.) 

2) Епізодичні форми навчально-методичної роботи забезпечують якість проведення в коледжі днів науки і творчості, науково-методичних виставок, презентацій творчих та художніх робіт, конкурсів фахової майстерності викладачів тощо.


Види навчально-методичної роботи:

а) круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції неперервної професійної освіти, дуальної освіти, інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;

б) засідання педагогічних працівників коледжу, де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу в навчальному закладі (відділення, циклова комісія) та окреслення альтернативних шляхів їх вирішення;

в) засідання педагогічної ради коледжу, на яких детально аналізують стан і рівень професійної підготовки здобувачів освіти, обговорюють і затверджують перспективний план роботи й розвитку навчального закладу, інноваційний досвід роботи викладачів, їх новітні надбання й досягнення та можливість впровадження в освітній процес коледжу;

г) методологічні й методичні семінари, які сприяють формуванню, накопиченню, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання в освітньому процесі;    

д) індивідуальні та групові консультації із завідувачами лабораторій, відділення, викладачами з  питань забезпечення якості виконання навчальної, організаційної, методичної та іншої роботи в коледжі.

Моніторинг виконання навчально-методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:              

·                     заслуховування звітів методичної роботи на педагогічній раді;

·                     заслуховування звітів голів циклових комісій;

·                     звітування викладачів  перед цикловими комісіями про свою роботу;

·                     заслуховування творчих і навчальних звітів педагогів перед педрадою коледжу.

Кабінети та лабораторії

Абітурієнту