Title


            Навчально-методична лабораторія
 

Виконує функції контролю стану якості навчально-методичної роботи у коледжі. У своїй роботі лабораторія керується чинним законодавством, Положенням про коледж, наказами і розпорядженнями директора коледжу та заступника директора з навчальної роботи.

 Завдання лабораторії

  • Організація і безпосередня участь у перевірках роботи педагогічних працівників  та інших учасників освітнього процесу протягом навчального року, а також при підготовці їх до атестації.
  • Участь у проведенні педагогічних конкурсів, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, ярмарків, круглих столів, тренінгів.
  • Аналіз щодо підвищення якості навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів дисциплін, графіків навчального процесу та іншої методичної документації.
  • Співпраця з науково-методичним  центром КНУ імені Тараса Шевченка.
  • Контроль за виконанням педагогічними працівниками  коледжу навчально-методичної роботи.
  • Участь в проведення анкетування студентів і викладачів з питань якості освіти.
  • Участь в оновленні положення про рейтингову оцінку викладачів коледжу відповідно до  чинного законодавства України.
  • Контроль та аналіз виконання навчальних планів і програм.

 Функції лабораторії

·Вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід навчальної, методичної та навчально-виховної роботи відділень та циклових комісій коледжу та інших закладів освіти.

·Організовує та бере участь у проведенні методичних семінарів, конференцій, занять з питань удосконалення навчального процесу та підвищення педагогічної майстерності.

·Контролює своєчасне оновлення навчально-методичних комплексів згідно з чинними Державними стандартами освіти, робочими навчальними планами, типовими навчальними програмами.

·Забезпечує рецензування методичних розробок, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями.

·Встановлює творчі зв'язки з іншими  закладами освіти  з метою обміну діяльності.

·Організовує розроблення, апробацію та поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.

 

При навчально-методичній лабораторії  створена  навчально-методична комісія  з числа заступника директора з навчальної роботи, завідувача навчально-методичною лабораторією, завідувача навчально-методичним кабінетом, методиста коледжу, голів циклових комісій.

Навчально-методична комісія розглядає шляхи розв'язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій та здійснює:

·-аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи (особлива увага звертається на ті форми організації науково-методичної роботи, що сприяють їх творчому розвитку та підвищенню результативності навчально-виховного процесу);

·-схвалює для затвердження навчальні та робочі навчальні програми, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів тощо;

·-організовує  рецензування матеріалів, які пропонуються до друку;

·-готовить  програми семінарів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій тощо.

 

 

Слободян С.І.

Слободян Світлана Іванівна, завідувач навчально-методичної лабораторії, викладач дисциплін професійного циклу

 Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (1978) та Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1988) за спеціальністю “Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин”.

У 1997 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти.


В 2007 році захистила дисертаційну роботу на тему “Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масово-комунікативний вимір)” і здобула науковий ступінь доктора філософії в галузі політології за спеціальністю 23.00.03, «Політична культура та ідеологія» в Міжнародному відкритому університеті та Міжрегіональній Академії управління персоналом.

У 2015 році закінчила  Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Програмне забезпечення систем.

1978 - 1990 роки - ДГП ”ПівнічУкргеологія” (технік-оператор, технік-обчислювач, інженер-інтерпретатор, інженер-геофізик, геофізик).

1990-2001 роки - Київський геологорозвідувальний технікум (методист, завідувач відділенням по роботі з іноземними студентами, викладач дисциплін професійного циклу).

2001-2017 роки - Міжрегіональна Академія управління персоналом (спеціаліст, начальник відділу з питань паспортно-візового обслуговування іноземних громадян, заступник директора з навчально-методичної роботи Міжнародного підготовчого інституту, старший викладач, доцент кафедр гуманітарних та природничих дисциплін, політології).


2011-2020 роки - Київський національний торговельно-економічний університет (старший викладач Підготовчого відділення для іноземців та осіб без  громадянства та за сумісництвом на посаді провідного спеціаліста з міграційних питань).


З грудня 2020 року  працює у  ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді завідувача навчально-методичної лабораторії та викладача дисциплін професійного циклу.

Є автором понад 15 наукових публікацій в фахових виданнях, та  біля 10 професійних методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, науки про Землю, комп’ютерні науки, політична, економічна та соціальні географії, методика викладання  природничих дисциплін тощо.

Абітурієнту